Ovúma ai mínā bə́sə !

Lire l’article en français ou écouter l’audio

É Ńdo á dī : é kán mīná yén, Dzaleu.com a nə á nkɔ́bɔ̄ yī á Africa (Ewondo-Ékaŋ). Dzé yá bɔ nálā? Dzé é ndzɔ̄ é ngá və́ bíā kán ǹtsogán tě?
Eyalán yǎ é mínsílí mīlí, myá yi á dzo kɔ́b á « Bə zá bí nə́. » Və dá biá və́ á fə mínā dzɔ́ va.

Ḿfág wáán, ǹkɔ́bɔ mod binam é ngɔ̌ ó nə́ nye tsín dzóm ésə. Ǹkɔ́bɔ tē é ngɔ̌ á fə wá və́ nyé ngul yi nâ á kúlī é míntsōgán yǎ mí nə́ nyē á ǹsínsǐm. Ǹkɔ́bɔ mod binam ó nə̄ nyé é tum osu .

É nə m̀bəmbə dzam nálā nâ mod a kɔ́bɔ abuí mínkɔ́bɔ, dzam dá, ósúsúa yi nâ nálā wá bɔɔban byá yean hḿ tádi sílī bíā bə́ben ńsíli winá : á sú e dzi dá bəbə ǹkɔ́bɔ̄ wámā ó bén, mə tə́lə vé? Ndɔ́ŋ yī á é té e nə yá?

Miní nto á yǎ dzǎm wóg á su dzé Dzaleu.com a nə́ á ńkɔ́bɔ̄ ékaŋ. Bí bə̄lə́ áfiīdí nālá nâ ngə́ bod bá tɔbɔ láŋ məfóé á nkɔ́bɔ̄ yi á dzǎl, nálā wá yi á bɔ nǎ fúlú nláŋán, ǹtilán, ǹkɔ́bán ai ndiŋán mínkɔ́bɔ míán é bíálí, é yə́mə́lə á fə á su ye nâ tə minkɔ́bɔ̄ míán míá kə ai ǹdzáŋán ósū.

Yəmə́nī nâ:

Dzaleu.com a nə á ńkɔ́bɔ̄ ékaŋ (Ewondo) və dá, ḿból ńyián wáán ó nə́ nǎ bod bə́ yə́gɛ́, zə̌n e nə á fə nálā nâ, é mod ǎ yi nâ a láŋ é míntsil mí á nkɔ́bɔ̄ fulansí, á laŋ myá. A sú yi nâ nálā ó bɔ̄ɔ́bán, myá yean tsiliban éfas yǎ myá yén ǹtsili ó tɔ̌ ná « Connecter/joindre». Myá yân kig to dɔ́lɔ!!!

É dí ósú dílī. É mə́lú má zu bíá yi kə ai mínā ǹtsimán ósu, á sú yi nâ mínī tóónə wóg é fás ǹtsogán yī á bonde é kán dzam nyí wá sɔ́ bíā.

Byá dúgan hḿ suan ai mínā !

Bí dzaagi á fə mínā nâ : miní tóónə kə́ myá wulu é dzǎl dī, á mə̄búg móé mə́sə. Kudúni ǹkúl nǎ Ekaŋ bə́sə bə́ yəm nâ məfóé yī á Émomiǹláŋ mə́ nto á yǎ dzǎm láŋban á nkɔ́bɔ̄ yǎ dzǎl!

Ngǎŋ / Akíba / ABUÍ ŃTSOGÁN ! ©Dzaleu.com

 


LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait