Dzaleu Beauté visage-femme-noire-serviette-bain-cheveux-mouilles
Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə : Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu.com (Astuces soins peau noire)

Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə : Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu.com !

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə. Nálā ó nə á dzǎm bɔɔban yá?

> Á nɔŋ énútɛn dzíá ngə́kig bíbɛ̄ nǎ wa tóónə fɔmbɔ̄ ékob dzóe

Váágni hḿ bətadá ai zambá ngǎŋ á mīńnə́m míə́ə́ été ású éyə́gan yī ábəŋ ekob mí bəgə́. To tə́ é bíbúg bīná bí nə mína akiá étám á mə̄lɔ́ báálán byá byá yiá kə́ə́nə vəŋan bə́bə́lá.

> Dziŋáni fə ai mim̀bɔán

Ósú Éyɛ́d, bɔ̌ni mínā bə́ben mān ḿbáb éyɔŋ miá sî m̀bɔ́n. Á mīńnə́n myə́ə́n ēté yénni ábím ábəŋ bikób byə́ə́n bí nə́! Fasán, ngə́ tɛgɛ ai é nyɔ́l nyí yi ngə́ (mīná nyiŋ?) mīní nə vá?

Ébúg məmaná…

Ósusua ai nâ miá tsog nâ miní nə bəlan ai édzí ngə́ édzívɔ́g ású ékob, á və́ dzɔ̄ ai nyɔ́l ébēn ngǎŋ é nə é dzóm ósú miá yean tádi ai dzó ású ye nâ mí dziŋ dzɔ́ tótóé mí kálga á fə dzó ḿbəŋ. ©Dzaleu.com

Dzaleu Beauté visage-femme-noire-serviette-bain-cheveux-mouilles
Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə : Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu.com (Astuces soins peau noire)

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait