Dzaleu Beauté femme-africaine-dos-nue-belle-peau-ebene.
Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə : Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu.com (Comment aimer sa peau : les astuces de Dzaleu Beauté !)

Ekob dzóe yá tság wā á ńnə́m? Yɛ́ɛ́gɛ́ dzó ńdziŋán!

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə. Nálā ó nə á dzǎm bɔɔban yá? É dzi ósú: kadá ni dzɔ́ nâ mía dziŋ dzɔ́! Miá kám ngǎ? Bâ bá dzó hḿ nǎ edzǐŋ yá sɔ́ á ńnə́m, nálā ó tɔ̌ fə bə́bə́lá!

Ngə́ mīá toonə bəbə myá yi á yén nalá nâ m̀fí ziŋ ó sikig nâ miní kə kus ḿbɔ́n yī á wá daŋ m̀faŋ abuí mí dzô nâ wá yi mínā və́ ábəŋ ékob ngə́ á mī ńnə́m míə́ə́n ēté miá bəbə dzó ai bəbə̂ bə́mís.

Dzaleu beauté-fille noire hydratation-peau-crème-jambes
Abeŋ Nyɔ́l – Soins du corps & Beauté de la peau (Dzaleu African’s Body Care & African Skin Beauty)

Á bə́bə́lá, miá yean á hḿ tádī yén ábəŋ də́ə́n á mīńnə́m míə́ə́n été. É mə́lə́bə́gá mā mə́ nə yéne á nə́ fianga dzam dá támáni kyegenī mǎn éban, miná yiá yén nalá nâ ǹsísīm wá yi mān yəman.

Ǹdziŋán ekob : Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu.com

> Á nɔŋ énútɛn dzíá ngə́kig bíbɛ̄ nǎ wa tóónə fɔmbɔ̄ ékob dzóe

Váágni hḿ bətadá ai zambá ngǎŋ á mīńnə́m míə́ə́ été ású éyə́gan yī ábəŋ ekob mí bəgə́. To tə́ é bíbúg bīná bí nə mína akiá étám á mə̄lɔ́ báálán byá byá yiá kə́ə́nə vəŋan bə́bə́lá.

> Dziŋáni fə ai mim̀bɔán

Ósú Éyɛ́d, bɔ̌ni mínā bə́ben mān ḿbáb éyɔŋ miá sî m̀bɔ́n. Á mīńnə́n myə́ə́n ēté yénni ábím ábəŋ bikób byə́ə́n bí nə́! Fasán, ngə́ tɛgɛ ai é nyɔ́l nyí yi ngə́ (mīná nyiŋ?) mīní nə vá?

Ébúg məmaná…

Ósusua ai nâ miá tsog nâ miní nə bəlan ai édzí ngə́ édzívɔ́g ású ékob, á və́ dzɔ̄ ai nyɔ́l ébēn ngǎŋ é nə é dzóm ósú miá yean tádi ai dzó ású ye nâ mí dziŋ dzɔ́ tótóé mí kálga á fə dzó ḿbəŋ. ©Dzaleu.com

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait