écouter l’audio ou lire l’article en français

Məlóŋ má tádi é mə́lú má ású ndá byaŋ yī á Garoua-Boulaï.

É yī bí nə́ dzǎm dzó nālá éyɔŋ biá fas bibúg bí Mama Fouda André, ngɔ́məna nə́n yí á mam mə́ mvoaé á ǹnam wáán.
Á ngɔn nyiina, a mbə́ dzô nâ:

Evoziŋ dzǎm bɔ a kúi á məmaná mə́ ngɔn saməna, məzə̌n mə́sə má yi tɔbɔ étsié yī á bɔ nǎ, məlóŋ mə́ tádí. ”

Ndá byaŋ tě ya yi lóŋban ézɔb áfan dzíá. Ńyīán ngɔ́məna a bələ́ á nló ó nə nâ ndá byaŋ tě é tə́bə́ étsié dɔ́bɔ́dɔ̄ nə́n ású ébod yī á Garoua-Boulaï dzam də́dá á nə́ ású é bɔbə́dzǎŋ yī á Ǹnam Centrafrique.©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Garoua-Boulaï Est-Cameroun
Ndá byaŋ yī á Garoua-Bouläi : Məlóŋ má tádi é mə́lú má (Les travaux de construction de l’hôpital de Garoua-Boulaï devraient bientôt débuter)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait