Nyangá : Ḿkpámáŋ ésǐl wá kuí á mvús ǹkoán ésǐl

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Yə myá yəm nâ ḿkpámáŋ ésǐl wá kuí á mvús ǹkoán ésǐl ó sí kig m̀faŋ fyám nyiá ésǐl mod? Zá á bí kig wɔ́g ńdzǔg ngé á fyás éyɔŋ a wódan esil dzíé, á dāŋ daŋ ngə́ é nə ǹkoán? Esǐl ziŋ dzílī yá kad mǎn bɔ álɛd é kán é nə́ nǎ fâg tə̌ fə bǐ ngul yǎ lod. Dzóm tē ndzɔ̄ yá bɔ nâ abuí bīníngá dá kə ai ǹkoán ésil ósū ngə́ á kig nâ bə́ nga kom miǹló ai bisil míńtáŋán.

Vә dá byá voán nә nâ ésil té é sí kig m̀faŋ fyám nyiá esil. Mod ziŋ biali kig ai aled esil. Esil ya tsende ai ekán byá nɔŋ okálá ai dzɔ́. E biém bísә mod fudi á ǹló biá tsende fә fyám nyiá ésil.

M̀bəmbə fóé a nə nâ : ású yə̄ nā mod á bi abəŋ ésǐl, a yean dzə́ŋ mə̄bálá ai míḿbɔ́n myá yean ai esǐl dzíé

Dzaleu coiffure cheveu Belle africaine afro twist-out vanilles
Ḿkpámáŋ esíl wá kuí á mvús ǹkoán esǐl (SIdées reçues à propos des repousses)

Dzaleu.com a yi nɔ̌ŋ ábɔ̌g nǎ a və́ bān mə̄lə́bə́gá ású é mam má bəbə esǐl. Amú ádzó dá bəbə nyangá, á dāŋ daŋ nyangá yǎ ésil, á sí kig ádzó yā bá bɔ fyanga ai dɔ́, se nala ! ©Dzaleu.com

« Traduit par Tsoungui Patrick »

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait