Mfímán asú : É yī wǎ bɔ̄ wɔ́ yá?

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

M̀bəmbə m̀fímán ású, mim̀bɔ̌n yī été!

  • Sáálán miǹkadag mí mís ai miǹkom bíyé bí ányu eyɔŋ myá bəlan ai é byə́m byá fími asú
  • Tugúni otə̌tə̄g təgɛ dǎŋ bán
  • Dzɔɔgán ekob á miə́ŋ dzǎm bɔ bīnútɛn bítán ngə́ áwôm á mvús yī válā fímíni
  • Fímíni ekob otə̌tə̄g ai tə́wola ngə́kig efus éyé é tɔ̌ ńkomán ai sud é tɔ̌ á fə m̀fúbán
  • Fímíni asú ai m̀fúbán táwola á mvús yī válā sîni ḿbɔ́n wá yi bɔ̄ nǎ tə ékob yá kód, ó nə dzǎm bɔ é wí wá sɔ́ á ńtáŋán ńgə́kig é wí bibəbəəga
Dzaleu Beauté Nianga fille-en-afro-mettant-crème-visage.
M̀bəmbə m̀fímán ású, mim̀bɔ̌n yī été ! (Retour sur ces gestes que demande d’un bon gommage)

Alə́bə́ga Dzaleu :
Bɔ̌nī hḿ nǎ miní bi bətə́wola bə́bɛ̄, m̀bɔ́g ású nyɔ́l ényí ḿbɔ́g ású ású. ©Dzaleu.com

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait