Yi wa yəm bə́zá bə́ nə́ məyɔŋ yǎ Ethiopie ?


Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Écouter l’audio

Á ǹnam Ethiopie, məyɔŋ mənə́n mə́ nə̄ mə́bɛ̄: ayɔŋ Oromo ai ayɔŋ Amhara.

Ayɔŋ Oromo
É ndo dá daŋ abuí (a lodo milíóŋ mə̄wóm mə́lɛ̄). Oromo bá nyiŋ á Nord yǎ ǹnam Kenya ai á Somalie. Bá lóe ǹkɔ́bɔ̄ wábá nǎ “ Afaan Oromoo” ngə́ kig “Oromiffa”. A tárgi á ngɔn nyiina yǎ mbú 2018, Abyi Ahmed, é mod a tsáá ai ǹdzóe ǹnam Ethiopie a nə mǎn Oromo, ngə́ wa yi ná wa yəm abuí mam afə́ dá bəbəgə nyé bánág vá.

Ayɔŋ Amhara
Bá kɔ́bɔ “ Amharique” bə́ nə áyɔ̄ŋ bɛ̌ yǎ ńnam Ethiopie. ńkɔ̄bɔ wábá é ngo á fə bá bəlan ai wá á mam mə́ ńnam.

Abuí məyɔŋ afə́ dá nə̄ Ethiopie. Bí nə láŋ áyɔŋ Afar, ayɔŋ Tigrée, ayɔŋ Hamer, ayɔŋ Dorzé, Ayɔŋ Mursi, ayɔŋ Surma, Ayɔŋ Konso, a kə́ kui a kə́ kúí. ©Dzaleu.com

Oromo young ladies - Ethiopie femmes Oromo
Məyɔŋ yǎ Ethiopie (peuples d’Ethiopie : jeunes femmes Oromo)


Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Écouter l’audio

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait