Ǹkusán mim̀bəmbə míbyə́m táŋ ásí: Dzáleu.com a və́ mīna bǎn mələ́bə́gá mə́bɛ̄ !

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Byá yəm ékán bísuan ai bikúán byá vɔ́li bía nyie mɔní, dzam dá abuí á sikig abé. Byá zu hḿ yɛ́gɛ̄ bǎn mə́fúlú bá yī vɔ́lī nǎ bǐ nyié mɔní ámǒs yǎ ámǒs ósə.

Məfúb má vɔ́li eyə́gǎn yǎ ábuí

Fón ngə́kig é zom byá sɔ́ á mèfúb mə́tē byá kusban kig, mɔní hḿ nyīlí ǎ yi kig mína kúí á mīm̀fə́g. Dzóm é nə dzə́dzīá və nâ myá yean zombǒ ésíe mə́fúb.

Yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb

Yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb ákiá yī nâ miní kus ósúa yī nā bidzí byá kə kúí á mékíd. Mí nə hḿ fə dzǎm tógan mí tsíé mān ándzógódó bīníngá ékán yī nâ mí kad kus éyɔŋ dzíá á túg á mǎl.©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait