Fne ai Apme byá yi syé fǔfulu á Kamerún 

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Ecouter l’audio

Éyī dá ngá sánban nálā á zǎŋ FNE (é wófís wá vɔ́li bədzə́ŋ bísíé) ai APME (é wófís wá vɔ́li bəbonde bákúmá).

Óyílí ó nga wóeban wá yi bɔ̌ nǎ APME á lə́də́ bə PME məzěn yǎ mə́ nə bɔ dzǎm vɔ́lī á mam mə́ ńdzə́ŋán bəbɔ bísíé. ©Dzaleu.com

 

 

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait