Fonaic (Forum national de l’industrie du Cameroun) a tárgi á ngɔn saməna e tɔ̌ mēlú 26 à kúī á ngɔn saməna e tɔ̌ mēlú 27

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)

Fonaic (Forum national de l’industrie du Cameroun) a yi yâ mīm̀bɛ́ míé éyɔ̄ŋ ósú a tárgi á ngɔn saməna e tɔ̌ mēlú 26 à kúī á ngɔn saməna e tɔ̌ mēlú 27 Óngóla ewondo.

Abuí mam dá yi kɔ̂ban á FONAIC wé və dá ǹló yī été wá yi bɔ̄ dzǎm məbuguban dá tsǐ ai mam mə́fub á sú yī nâ Kamərún é kə ósú.

Ámos tē abuí mam dá yi bɔɔban. Bəvɔ́g yī ébod bá yi nɔ̌ŋ ngab á dzǎm te bá yi lə́də̄ dzé yǎ bá yəm bɔ̄. ©Dzaleu.com

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait