Ekom ǹló ai etun abəŋ ésil !

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Ekom ǹló : Bitǔn bīsǐl byá nyə̌b fə !
Éyɔŋ mod a bələ́ bītǔn bīsǐl, a nə dzǎm fudi ḿbɔ́n, esǐl é nga man á hḿ ndíŋədan, é ńtōá fə abəŋ á yén.

Mələ́bə́gá mə́ Dzaleu.com :
ńkōmán ńló bǐ ndəm mǎn yén wīlí wa daŋ á hḿ nyəb ai bívōngá bí nə́ mə̄nén.
©Dzaleu.com

Traduit par Tsoungui Patrick
Dzaleu coiffure africaine cheveux defrisés coupe courte femme afro
Ekom ǹló ai etun abəŋ ésil ! Short & Beautiful ! Une idée coiffure pour cheveux afro défrisés courts. Dzaleu.com met la coiffure africaine en avant !

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait