Dzaleu beauté-fille noire hydratation-peau-crème-jambes
Abeŋ Nyɔ́l - Soins du corps & Beauté de la peau (Dzaleu African’s Body Care & African Skin Beauty)

Ekob dzóe yá tság wā á ńnə́m? Yɛ́ɛ́gɛ́ dzó ńdziŋán!

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə. Nálā ó nə á dzǎm bɔɔban yá?

É dzi ósú: kadá ni dzɔ́ nâ mía dziŋ dzɔ́! Miá kám ngǎ? Bâ bá dzó hḿ nǎ edzǐŋ yá sɔ́ á ńnə́m, nálā ó tɔ̌ fə bə́bə́lá!

Ngə́ mīá toonə bəbə myá yi á yén nalá nâ m̀fí ziŋ ó sikig nâ miní kə kus ḿbɔ́n yī á wá daŋ m̀faŋ abuí mí dzô nâ wá yi mínā və́ ábəŋ ékob ngə́ á mī ńnə́m míə́ə́n ēté miá bəbə dzó ai bəbə̂ bə́mís.

Á bə́bə́lá, miá yean á hḿ tádī yén ábəŋ də́ə́n á mīńnə́m míə́ə́n été. É mə́lə́bə́gá mā mə́ nə yéne á nə́ fianga dzam dá támáni kyegenī mǎn éban, miná yiá yén nalá nâ ǹsísīm wá yi mān yəman.©Dzaleu.com

Dzaleu beauté-fille noire hydratation-peau-crème-jambes
Abeŋ Nyɔ́l – Soins du corps & Beauté de la peau (Dzaleu African’s Body Care & African Skin Beauty)

Ǹdziŋán ekob wâ wá yɛ́gɛ́ban á fə !
Mə́lə́bə́gá mə́ Dzaleu.com !

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait