DZALEU AI MÍNĀ

(Notre offre éditoriale)

Édzóm yǎ bí bə̄lə́ á ǹló

Ai Dzáleu bí bə́lə́ ńyián nǎ byá və́ mínā məfóé, bi fudəgi mína mǎn loe ányu, bǎn mə́yə́gə́lə́ á mīǹló á dzǎm te ásə bí télege nkɔ́bɔ̄ wáán ósú.

É míńtsil myá yi láŋ:

  • Dzǎm bɔ míǹtsígi məwóm mə́nyii ánə́ məfóé, mam mə́ tum, ndá bod, mam mə́ fám ai miníngá, abəŋ ai é mam mə́sə məvɔ́g má yanga mínā.

  • Á dzaleu.com bɔ́ngɔ́ bə́ bə̄lə́ mod afóla ai miǹtsígi anə́: Bɔ́ngɔ ai Ayɛ́gɛ́ ékaŋ. Bivoé, Miǹkaná, Mìǹkənkaní ai é mam mə́sə məvɔ́g má yi á bɔ nǎ bə́yɛ́gɛ́ bə́ bɔ̌ bivoé.

É bod bə́ nə́ ai bíā (Abonnés)

Dzaleu.com a nə á ńkɔ́bɔ̄ ékaŋ (Ewondo) və dá, ḿból ńyián wáán ó nə́ nǎ bod bə́ yə́gɛ́, zə̌n e nə á fə nálā nâ, é mod ǎ yi nâ a láŋ é míntsili mí á nkɔ́bɔ̄ mvólye, á laŋ míá. A sú yi nâ nálā ó bɔ̄ɔ́bán, miá yean tsiliban éfas yi á mia yén ǹtsili ó tɔ̌ ná « Abonnés. » ©Dzaleu.com

Notre offre éditoriale

 

Notre objectif :

En droite ligne de notre philosophie, il est d’informer, divertir, instruire tout en œuvrant à valorisation langues.

Notre offre éditoriale :

  • Elle couvre plus de 40 rubriques dédiées à l’actualité et à des thématiques touchant à la culture, la société, la famille, le couple, la beauté, etc.

  • Les enfants ont une place de choix sur Dzaleu.com avec deux espaces dédiés : BƆ́NGƆ́ et AYƏ́GƐ́ ÉKAŊ. A travers des jeux et quizz, des proverbes, contes inédits, notre but est autant de leur parler de sujets qui les touchent que de les instruire en les amusant.

Notre espace « Abonnés »

Dzaleu.com est en langue Ekang (Ewondo), mais l’objectif étant aussi de contribuer à notre manière à l’apprentissage de cette langue, tout visiteur a la possibilité d’accéder gratuitement à la version française de nos articles : en s’inscrivant à l’espace « Abonnés. » ©Dzaleu.com