Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire l’article en français)

Ngoməzaná binútɛn məwóm bɛ̄, binútɛn məwóm nyii ásu ḿbə́lán.
Ású bod bə́nyii, bə́tán ngə́kig bə́saman

É byə́m byá síli
• Kíla nyumáne kɔ̌s bá lúe “capitaine” dzīá
• É bə́ “poivrons” bə́ nə́ mə̄nén bə́lɛ́ ngə́ bə́nyii
• “poireau” bə́lɛ́, “ciboulettes” bə́lɛ́
• Bǒr mə̄buda bə́lɛ́
• Bibumá bí ngódo bínyii ngə́ bítán
• Məfə̌s mə́ “ail” mə́lɛ́, bilɔ́g, “poivre”, nkǔ, m̀bɔ́n
• Kyé bikɔn é tɔ̌ ndam

feuilles_de_bananiers_plantin

Ású yī nâ kíé bikɔn é təg: bábə́lán dzɔ́ á ndóan e bələ́ ḿbəmbə ǹkabag bǎn tsəndé. Bəlán ai “bain-marie” ngə́ ō bələ́ kig akoḿan ndóan ńtáŋán dá bə́le bəḿbāŋla

Ású mān ńfyáŋ

  • Sə́gə́ni bikirga ai məyǎŋ
  • Bǒni ná yáŋyaŋa á wɔg ayóŋ ai mān ḿbɔ́n été bâni bikirga sǔni ndóan ósúsúa yī nâ míá bág “poivron” ai məyǎŋ.
  • Yangán binútɛn bílɛ́ ngə́ bínyǐ mí fôgo abǒg tē mīní bag mìǹsə́gán míngoro ai “ail”.
  • Fudán ǹkǔ ai “poivre” abɔ̌g te miní dzoge ndóan e yóŋo binútɛ awôm.

Ású kɔ̌s

  • Á bə́lē məbuda, bə “poireaux”, bə “ciboullettes”, ai mədzím mə́ bə̄lə́ mān ńkǔ.
  • Tóóni sob kíé bikɔn (mí bɔ̌ okálá ású yī nâ tə yá nyabi) mí tsíg mó bītun ǹtsíé ḿbɔ̄g.
  • Bədán kíé bikɔn á “plat” mí fūdí mān ḿfyáŋ. Bədán kɔ̌s été. Á məmaná, bədán ḿbámə̄ná məbuda ai é bíkidga bivɔ́g ósúsúa yi nâ myá bad bág ḿfyáŋ yǎ mí kɛ̂ fudi. Á tóónə́ búdi ósúsúa yī nâ myá tə́le á ndóan
  • Bə́léni á táŋ etun áwola.
  • Səŋán é bídí bí bítɔ̌ áyóŋ ai bəńsia ngə́kig ébədəga ésə yá kə mínā á mīńnə́m.

Mbəmbə zám! Ngə́ mod a bə́lə́ dzóm ǎ yəm yám ńdo ǎ yī é yə́nē mú, á lómóg hḿ bía dzɔ́! ©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí
(Lire cet article en français)</strong

 

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait