Tilíni bíá Ecrivez-nous

Ésuan bá loé na Dzaleu e dzo é bə́gə́ Dzaleu.com

Ǹtəbə-osú : Minsili Zanga @minsilizanga (lien sur mon instagram)

Ású é dí yi é tsǐ ai mam mə sosǒ, mí nə dzǎm kab mintil ai məngobí bivəgələ yi á Dzaleu, səsala hḿ ngə bí til nâ : « təgə kap. » Ǹkabán osə ó bə́lə́ nə wa bi é bíbúg biná á məmaná : ©Dzaleu.com

Mvənde nâ á noŋ mintil yi á Dzaleu asú yi na mí kuan ai míɛ ngə́kig nâ mí sílí bod mɔní.

Contact form for dzaleu.com