Congo-Brazza : « Bomoy’Asika », élə́də̄ ngə́ə́ŋ ábəŋ, akə́ŋ ai ǹvə́ə́n miǹtu mí byə́m ḿkpámág ényiŋ byá tóban


Ecouter l’audio

« Bomoy’Asika » mod ngul dzam yǎ Art Kintuandi a ngá bonde a ngá lodan á Pefaco Hôtel Maya-Maya yǎ  Brazzaville. Elə́də ngə́ə́ŋ tē yá bəbə hḿ kig və mǎm ya tum yá bəbə hḿ fə mam mə́ m̀bəmbə m̀baalán bitɔbɔgɔ byáán.

Elə́də̄ ngə́ə́n té é ngá daŋ hḿ bə́ ású Art Kintuandi nâ bod bə́ yen ékán miǹtu mí byə́m yǎ myá tɔbɔ bía ndəgələ é mə́vóm yā bítɔ̌ amú bí nə́ mvid bi nə́ dugan vəŋan éyə̄gan yā ábəŋ byə́m bīfə́ ngə́ mīńkə́ńkə́ŋ myá fudi mɔ́ été.

Bomoy asika art congo

« Art Kintuadi » a tsilan nâ : « Bí ne ǹsámbá » a ńkɔ́bɔ̄ Kikongo. « Bomy’Asika » ḿfág wóé a tsilan nâ : « M̀kpamág ényiŋ.» ©Dzaleu.com

Á láŋ ǹtsil wí á ǹkɔbɔ fulansí!
(Lire cet article en français)

 

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait