Accueil BIÁ DIŊ

BIÁ DIŊ

Bia ding abui ! Les coups de cœur de Dzaleu.com en matière de livres, ciné, musique, voyage et cuisine ekang

Afrika byá diŋ - Abəŋ mə́ndá yǎ Oromo Mulu máán má lod ai bía zěn é vóm yǎ bá lóe Oromia á Ǹnam Ethiopie  nā byá kə byá yén bíyə́gan yī ábəŋ mə́ndá yǎ mǎl yī wé. É mə́ndá má...
Kálada ású bɔ́ngɔ́ a tárgi mimbú mítán : “ Miǹkəkaní yǎ Afríca – Bətsíd” Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français) Ecouter l'audio Dzé yá dzôban á kalada tē : Abuí míńláŋ dá nə é kalada nyi anə́...
Ongóla Ewondo a nə ózóndóm muná ! Le Yaoundé qu’on aime en images ! Ǹkǒl Fəbə - Une vue de la végétation de la colline Febe Chaque semaine, une photo inédite de la Capitale camerounaise sera à découvrir ici. Pourquoi ?...
Ongóla Ewondo a nə ózóndóm muná !  Le Yaoundé qu’on aime en images ! Ǹkǒl Fəbə - Une vue des collines de Yaoundé Chaque semaine, une photo inédite de la Capitale camerounaise sera à découvrir ici. Pourquoi ? Parce que Dzaleu.com, site d’actualités en langue...
Ongóla Ewondo a nə ózóndóm muná ! Le Yaoundé qu’on aime en images ! Lág tísɔn - Le lac municipal de Yaoundé Chaque semaine, une photo inédite de la Capitale camerounaise sera à découvrir ici. Pourquoi ? Parce que Dzaleu.com, site...
Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire cet article en français) Ǒ bə̄lə́ kig ákōmán ndóan ńtáŋán dá bə́le ḿbǎŋla və dá wa yi ná wa bɔ gató (gâteau)? Tsogó éwāngá dzóe! Á nɔŋ éwāngá é tɔ̌ ánén o télé á...
Á láŋ ǹtil wí á ǹkɔbɔ fulansí (Lire l'article en français) Ngoməzaná binútɛn məwóm bɛ̄, binútɛn məwóm nyii ásu ḿbə́lán. Ású bod bə́nyii, bə́tán ngə́kig bə́saman É byə́m byá síli • Kíla nyumáne kɔ̌s bá lúe “capitaine” dzīá • É bə́ “poivrons” bə́ nə́ mə̄nén...

MA YƏ́GƐ EKAŊ

AYÓŊ AYÓŊ!