Ǹkusán byə́m táŋ ásí : Məfúb má vɔ́li eyə́gǎn yǎ ábuí !

Ǹkusán míbyə́m táŋ ásí : Məfúb má vɔ́li eyə́gǎn yǎ ábuí ! Ǹnyeán mɔ̄ní : Dzáleu.com a və́ mīna mǎn álə́bə́gá Byá yəm ékán bísuan ai bikúán byá vɔ́li bía nyie mɔní, dzam dá abuí á sikig abé. Byá zu…

Ǹkusán byə́m táŋ ásí : Yílíni ai é bod bá síé mə̄fúb

Ǹkusán byə́m táŋ ásí: yílíni ai é bod bá síé mə̄fúbǸnyeán mɔ̄ní : Dzáleu.com a və́ mīna mǎn álə́bə́gá Byá yəm ékán bísuan ai bikúán byá vɔ́li bía nyie mɔní, dzam dá abuí á sikig abé. Byá zu hḿ yɛ́gɛ̄…