Bisǐl bí bɔ́ngɔ́ : Á yəm ású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ wóg mīntsyé

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Bí nə hḿ dzǎm bɔ yá ású yī nâ tə ǹfənán bɔ́n báán wá bɔ bía ewóg olún? Bí gá yə́n nâ édzí ósú : á dzə́ŋ nǎ ó yəm ású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ yón. Á muná byá fɔmbɔ aású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ wóg mīntsyé.

> Á dzə́ŋ nǎ ó yəm ású dzé mɔ́ngɔ́ ǎ wóg mīntsyé

Eyalán yǎ été énə və dzíá: ékan yǎ byá fən bɔ́ ngo wá bɔ̄ ná bə́ wɔg miǹtsyé. Nálā ó nə bɔɔban ḿból yǎ byá yə̌m kig fən ngə́kig hḿ nǎ bí ndzíkig tóónə nɔŋ ńdzǔg ai bisǐl bítē bí ńtɔ̌ mələ̌d a nə́ byá kad dzó. É nə fə bɔ nǎ ekob ńlo mɔ́ngɔ́ é mana yǎ dzugi ḿból yǎ byá tsíbili dzɔ́ ai bəbə̂ mim̀boán myáán.

É nə á fɔ́ɔ́g fə bə́bə́lá nǎ mɔ́ngɔ́ a vólo təg. É nə ayé nálā ná bə́ kad nyé nâ á tɔ̄bɔ́ kɔ́m á zig tɛgɛ fóŋan. ©Dzaleu.com

Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français)

Dzaleu enfants Fillette noire triste soins cheveux tresses
Bisǐl bí bɔ́ngó : Bí nə nɔŋ ai byá ńdzǔg yá? (Soins cheveux enfants)

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait