couple africain amour tendres
ABƏŊ ENYIŊ, Ndábod

Biníngá bá lê…

Share this post

Ediŋ – Biníngá bá dzó nâ…
Biníngá bá lê : É dzí á nə́ bíá á mīńnə́m
« Biníngá bá dzó nâ… » a nə é man vóm biníngá bá dzó bə̄bə́lá á fyaŋga

Éyɔ̄ŋ myá yén bía bí wulugu bəfám bəziŋ á ḿvús yá daŋ kig bɔ ású é byə́m yǎ bod bá kad daŋ kǎd tsɔg: mɔní, dzé ǎ bɔ, ai é mam mə́sə məvɔ́g.

Bə́sikig abuí á kād mínā dɔ́ ḿból bá yi kíg nā bá fudi ǹkǔ á ngālí dzabán, dzóm é nə dzíá ǎ bəfám, m̀fúbán wá bɔ hḿ nǎ bə́ yī mínā ! ©Dzaleu.com

Dzaleu Team

Zǎni fɔmbo bə videos, məngobi bivəgəlɘ bián !
Retrouvez la rédaction Dzaleu.com sur YoutuBe : Dzaleu Média

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *