Suy Fatem, é mīníngá ā nə́ ábəŋ a lodo bə́sə á ǹnam Côte d’Ivoire!


Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí

Ecouter l’audio
(Lire cet article en français et découvrir le bonus “abonnés”)

Ámǒs Sə́radé álú bɛ̌ yǎ ngɔn saməna, Suy Fatem mimbú áwôm ai ébǔl a ngá tɔ́bɔban anə́ é mīníngá ǎ daŋ abəŋ abui á Côte d’ivoire á zǎŋ biníngá mə̄wóm mə́bɛ̄ ai bə́tán. Mɔ́ngɔ́ sikúlu á mam yǎ má bəbə ekad məfóé, Suy Fatem a nə ngɔn yǎ Bouaké.

Miss afrique miss cote d'ivoire suy fatem bouaké
Plus petite des candidates avec 1,68 m, Suy Fatem l’a emporté haut la main le 2 juin 2018

Édzóm ǎ dzó dzí lá bəbəgə dzǎm tē : “ Éyɔŋ bə́ ngá tɔ́b mā anə́ é mīníngá ǎ daŋ abəŋ a lodo bə́sə á Bouaké, nálā a ngá bɔ nə́ mə́ wog abui mam. Ná ású yī nâ mə́lod mod ósə obili ziŋ a ngá bə́ kig nâ mə́ tsə́ndé. ”

« Eyə́gān yǎ ábuí míǹkɔ́bɔ á Internet á mvús ǹtɔ́bán Suy Fatem »

Ǹtɔ́bán Suy Fatem ā ngá tɔ́bɔban ó ngá dudu eyə́gān yǎ ábuí míǹkɔ́bɔ. Bod bə́ yanga yén é ngɔn miníngá bə́ ngá dzó nâ a lod bə́sə á ábəŋ ai bitun bīsǐl bíé. Bod bə́ ngá daŋ hḿ fə dzó ábuí mam mə́ bəbəgə abím dzíé bə́ dzô nala nâ a bələ nyɔ́l a lodo é bá bə́sə bə́ kad yǎ sɔ́ bá yén.

Və ósú ǎ Suy Fatem! Dzaleu.com a taman wǎ ! ©Dzaleu.com


Á láŋ ńtsil wí á ǹkɔ́bɔ̄ fulansí
(Lire cet article en français et découvrir le bonus “abonnés”)

Bivəgələ : Comité Miss Côte d’Ivoire

Découvrez tous nos articles BEAUTÉ dans NYANGÁ

LAISSER UNE REPONSE

taper votre commentaire s'il vous plait
entrez votre nom ici s'il vous plait